Gratis levering vanaf € 40 in
België, Nederland en Luxemburg!
Alle leveringslanden.
Prijzen BTW inbegrepen.
  • home
  • algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle online diensten die door Decovi verstrekt worden, inclusief de website https://www.decovi.be en alle mogelijke verkeer via e-mail en nieuwsbrieven.

Alle informatie op de website van Decovi mag enkel gedownload worden voor informatieve privé-doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

Door de website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, verklaart men zich akkoord met de juridische bepalingen. Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je contact met ons opnemen via de vermelde contactgegevens (zie artikel 1).

Op de Algemene voorwaarden van Decovi is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het arrondissement verbonden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper.

Artikel 1 - Identificatie van de verkoper

Naam: Bulckaert Dirk
Commerciële naam: Decovi
Webshop: www.decovi.be
Adres maatschappelijke zetel: Bruggesteenweg 57, 8760 Meulebeke
E-mailadres: info@decovi.be
BTW: BE 0894.522.419
Ondernemingsnummer: 0894.522.419

Artikel 2 - Prijzen 

Prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Bijkomende leveringskosten worden per leveringsadres apart vermeld bij keuze van uw leveringsland(en). Er is geen verkooppunt, afhalen is niet mogelijk.

De vermelde prijzen kunnen aangepast worden indien blijkt dat tijdens het verwerken in het systeem onjuiste prijzen gebruikt worden. De verkoopprijs van een geplaatste bestelling zal nooit zomaar verhoogt worden en de klant krijgt altijd een bericht dat er een fout opgetreden is. Deze heeft dan ook de kans om de bestelling toch te aanvaarden of kosteloos te annuleren.

Bedrijven buiten België krijgen hun BTW bedrag terug gestort na BTW-nummer verificatie.

Artikel 3 - Aanbod 

Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. Promoties op artikelen zijn geldig zolang deze geafficheerd staan op de webshop. Afbeeldingen zijn illustratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel.

Artikel 4 - Totstandkoming internetkoop

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via Decovi website.

Een “Bestelling” is het online aankopen van een artikel dat in aanmerking komt voor thuislevering. De betaling geschiedt vooraf. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant
  • Als de betaling na 5 dagen nog niet is voldaan.
  • Wanneer redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf weder te verkopen
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod
  • Bij overmacht

Artikel 5 - Overmacht

Onder overmacht wordt begrepen: Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Decovi geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Decovi niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Decovi heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Decovi haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Decovi opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Decovi niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6 - Betaling

Bij een Bestelling via de webshop kan enkel betaald worden via bankoverschrijving, Creditcard (Visa, MasterCard, Maestro), iDAEL, Bankcontact / Mister CASH, KBC CBC of Belfius DirectNet.

Artikel 7 - Levering

Decovi levert enkel in de 18 EU-landen die de euro hebben: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje,  Slovenië,  Cyprus, Malta, Slowakije, Estland en Letland.
De door Decovi opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de klant wordt besteld, zal worden meegedeeld wanneer het product weer beschikbaar is.

Levering geschiedt door PostNL & Bpost. Bestellingen worden geleverd op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers). De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over, op het moment van afgifte van de goederen aan de klant. In geval een heraanbieding nodig is omwille van de klant, behoudt Decovi zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen de klant.

De leverings- of verzendkosten worden je meegedeeld bij keuze van leveringsland tijdens de aankoop.
Decovi neemt in sommige gevallen een deel of de volledige verzendingskosten op zich, wat resulteert in volgende verzendingskosten:

Leveringsland
Pakjesdienst
Verzendkost
Gratis verzendkosten vanaf
België
bPost
€ 6,00
€ 40,00
Cyprus
bPost
€ 29,50
-
Duitsland
PostNL
€ 10,50
€ 75,00
Estland
PostNL
€ 19,50
-
Finland
PostNL
€ 19,50
-
Frankrijk
PostNL
€ 10,50
€ 75,00
Griekenland
bPost
€ 29,50
-
Ierland
PostNL
€ 19,50
-
Italië
PostNL
€ 16,50
-
Letland
PostNL
€ 19,50
-
Luxemburg
PostNL
€ 8,50
€ 40,00
Malta
bPost
€ 29,50
-
Nederland
PostNL
€ 8,50
€ 40,00
Oostenrijk
PostNL
€ 16,50
-
Portugal
PostNL
€ 19,50
-
Slovenië
PostNL
€ 19,50
-
Slowakije
PostNL
€ 19,50
-
Spanje
PostNL
€ 16,50
-

Artikel 8 - Gebreken

De klant hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en nauwkeurig te inspecteren. In geval van klachten over de goederen, dient de klant binnen de 7 dagen deze klachten schriftelijk te signaleren via e-mail info@decovi.be. Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 - Recht van Verzaking

Deze bepaling is enkel van toepassing op de internetverkoop aan consumenten:
Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de klant het recht aan Decovi mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”.

Geopende verpakkingen, gebruikte goederen, of onvolledige/beschadigde producten of verpakkingen worden niet teruggenomen.

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet Decovi binnen de 14 dagen contacteren via email info@decovi.be.

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de toestellen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar Decovi (zie artikel 1).

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Decovi de betaalde sommen in de vorm van waardebon teruggeven, uitgezonderd de kosten van levering.

Artikel 10 - Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Decovi of rechthoudende derden.

Artikel 12 - Beperking van aansprakelijkheid

Decovi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade zoals winstderving, annulering of onderbreking van operaties of gegevensverlies.

Artikel 12.1 - Beschikbaarheid van website

Decovi wijst expliciet elke aansprakelijkheid af voor de continue beschikbaarheid van de website. Daarnaast heeft Decovi het recht om op elk ogenblik de exploitatie en/of het onderhoud van deze website geheel of gedeeltelijk stop te zetten of de toegang tot de site te beperken zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 12.2 - Gebruik van de website, de inhoud ervan en de aangeboden informatie

Elke gebruiker mag de aangeboden informatie gebruiken en documenteren voor privé-doeleinden. Elk ander gebruik van de informatie, in het bijzonder elke vorm van reproductie, wijziging of integratie in publicaties of advertenties is enkel toegestaan na goedkeuring van Decovi of de rechtmatige eigenaar van de informatie.

Artikel 12.3 - Links/inhoud en informatie van derden

De website kan hyperlinks en verwijzingen bevatten naar webpagina's van derden. Decovi is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze webpagina's.

Artikel 12.4 - Regels voor het gebruik van paswoorden en verantwoording

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van zijn paswoord en moet elk misbruik vermijden van het paswoord dat hij heeft ontvangen voor gebruik van de website. Indien de gebruiker vaststelt dat zijn paswoord ongewild doorgegeven is aan onbevoegden en/of derden of dat er eventueel misbruik van zijn paswoord gemaakt kan worden, moet hij Decovi hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Decovi behoudt zich het recht om op elk ogenblik en zonder aanduidbare reden de toegangsrechten van de gebruiker tot de met paswoord beveiligde zone te annuleren of te beperken door zijn gebruikersgegevens te blokkeren.

Artikel 12.5 - Belangrijk bericht in verband met computervirussen

Decovi stelt alles in het werk om de website te vrijwaren van virussen en kan niet garanderen dat haar site ook virusvrij is. De gebruiker moet in zijn eigen belang de nodige veiligheidsmaatregelen treffen en alle informatie, software of documentatie scannen op virussen voordat hij deze download.